Den nye skolereform

12.08.14

  

Kære forældre på Rungsted private Realskole 

  

Inden vi ser os om, tager vi hul på juni måned og sommerferien står for døren, og et nyt og spændende skoleår venter.

 

Når folkeskolereformen træder i kraft umiddelbart efter sommerferien, indebærer det store ændringer for alle elever i folkeskolen - men hvad kommer folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne til at betyde for eleverne, strukturen og hele organiseringen på Rungsted private Realskole?

 

Vi har tidligere informeret om, at vi som privatskole har ministeriets ord for, at vi kan indtænke de dele af folkeskolereformen, som vi synes giver mening i forhold til den måde, vi gerne vil drive skole på. Det er vi glade for, og vi skal som privatskole hele tiden udvikle os og ikke bare adoptere præcis det samme, som man gør i folkeskolen.

 

Vi har længe gerne ville melde ud, hvilke ændringer folkeskolereformen helt konkret kommer til at føre med sig på Rungsted private Realskole. Vi er dog meget opmærksomme på, at det her er et af de tidspunkter, hvor det giver mening at skynde sig langsomt. Den kulturændring grundskolen står over for skal skabes i samarbejde mellem alle skolens partner. Det er i særlig grad vigtigt, at alle ansatte på RpR er en del af denne forandringsproces.

 

Fremtiden har altid været svær at forudse, men det må ikke blive en undskyldning for manglende planlægning. Vi må ikke lade os friste til at følge anbefalinger, der kun er dikteret ud fra øjeblikkelige behov, det vil efter vores overbevisning kunne betyde, at vi på få år kommer helt ud af trit med virkeligheden. Det må ikke blive arbejdsmarkedets og samfundets kortsigtede behov, der dikterer indholdet og sammensætningen af vores fagudbud. Vi mener, at hvis Rungsted private Realskole skal danne og uddanne jeres børn på en langtidsholdbar måde, er det vigtigt, at vi ikke uden omtanke bruger jeres børn som prøvekaniner på ikke gennemarbejdede undervisnings-eksperimenter. Vi skal holde fast i kernen, af det vi har givet eleverne de sidste 10 år nemlig: Klassiske dyder, et højt akademisk niveau og den enkelte elevs mulighed for at udvikle sine kreative sider.

 

En moderne grundskole er hele tiden i “bevægelse og udvikling“, og størstedelen af de ændringer, vi laver til næste skoleår havde også fundet sted uden den nye folkeskolereform.

 

Fra det nye skoleår er der mange fag, hvor der ikke længere er et lovkrav om at levere et bestemt timetal. Vi vil også fremadrettet prioritere dansk, matematik og sprogfagene med mange timer men vil også være meget opmærksomme på, at de små fag ikke bliver klemt.

 

Det er vigtigt, at vi I vores timemodel/fagudbud både har plads til de traditionelle akademiske fag og de praktisk musiske fag. Vi skal sørge for, at der inden for begge fagområder bliver arbejdet med kreative og innovative elementer. Vi tror på, at vi får de dygtigste elever når det akademiske og kreative går op i en højere enhed. Derved sikrer vi også fremadrettet, at minimum 95-procent af vores elever gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Eleverne på Rungsted private Realskole får ikke en væsentlig længere skoledag fra august. RpR bliver ikke en heldagsskole, da vi overordnet tror på, at det er vigtigt at holde elevernes skoletid og fritid adskilt. Vi har en meget velfungerende SFO med nogle helt fantastiske tilbud, og elever fra minifsk. – 4. klasse skal også i fremtiden have mulighed for at tilbringe en del timer i ØnskeØen. De unge mennesker skal ligeledes kunne dyrke deres venner, interesser og foreningslivet.

 

 

Fra august 2014 vil følgende justeringer finde sted på Rungsted private Realskole:

 

Forskoleklasse:

Eleverne får 2 timer mere om ugen. Den ene time er tænkt til musik og den anden time til at styrke fagligheden.

 

1.-3. Klasse:

På det helt lavpraktiske plan vil man som indskolingselev på RpR til næste skoleår få lidt flere timer. Eleverne skal have KK, som står for ”Krop og Kreativitet”, hvor de skal prøve kræfter med fag som ”filosofi”, ”it-design” og ”motorisk leg og læring”. Holdene vil blive dannet på tværs af klasserne, og de har hvert fag i cirka 3 måneder. Eleverne har desuden som et nyt initiativ, mulighed for at vælge kor 1 time om ugen. Der eksperimenteres med engelsk i 1. klasse i folkeskolen, hos os er det helt bevidst først fra 2. Klasse med væsentlig flere timer.

 

4.-7. Klasse:

I folkeskolen skal eleverne i slutningen af 4. klasse vælge, om de vil have en times tysk eller fransk i 5. Klasse. På Rungsted private Realskole har eleverne to timers tysk og to timers fransk på 6. Klassetrin, og vælger derefter om det er fransk eller tysk, de vil fortsætte med i 7. Klasse. På sigt kunne vi godt tænkte os at tilbyde eleverne både tysk og fransk, hvor det ene fag vil blive et valgfag. På 6. Klassetrin har eleverne 2 timers hjemkundskab 1/3 af skoleåret. Eleverne har i 7. klasse tysk/fransk i 3 timer og engelsk i 4 timer om ugen.

 

8.+9.+10. Klasse:

Sprogfagene er prioriteret med 4 timer om ugen. På det naturvidenskabelige fagområde i fysik/kemi vil vi gå fra 2 til 3 timer. Eleverne vil i 9. Klasse have muligheden for at vælge latin. På 10. Klassetrin skal eleverne have et nyt obligatorisk fag nemlig 3 timers Innovation og kan vælge Cambridge engelsk i 2 timer om ugen.

 

Herudover har størstedelen af lærerne på Rungsted private Realskole fået en pulje timer til elevrettede undervisningsaktiviteter, der er tænkt til at forbedre den enkelte elevs faglige niveau og til at styrke de faglige mål for undervisningen. Lærerne skal udnytte tiden til bedst mulig gavn for eleverne.

 

Det er lektioner som den enkelte lærere kan vælge at bruge på f.eks.:
  • Talentudvikling i de enkelte fag. Talentpleje i form af udarbejdelse af ekstra undervisningsmateriale, opgaver og projekter. Vi ved helt konkret, at der til næste skoleår bliver tilbudt ekstra timer til elever med særlig engelskkundskaber.
  • Deling af klasser i delehold.
  • Lektiecaféer for elever og klasser.
  • Læseforløb i indskolingen.
  • Ekstra skriftlighedsmoduler.
  • To-lærerlektioner/aktiviteter.
  • Brush-up-kurser i eksamensperioden.

Grundskolens primære opgave må være at skabe de bedst mulige rammer for elevernes læring. Det giver sig selv, at eleverne skal lære at mestre de basale faglige færdigheder, men herudover ligger det os meget på sinde, at børnene på Rungsted private Realskole skal forlade grundskolen med en afgørende gave i hånden; Det som bringer os videre, når vejen ikke er nem: Selvtillid, livsduelig-hed, ihærdighed, gnist, kampånd, evnen til at få ting til at give værdi for andre og respekt og tro på fællesskabet. Som fri grundskole er vi forpligtet til at levere et undervisningstilbud, der som minimum står mål med folkeskolen, og det gør tilbuddet på Rungsted private Realskole. Vi skal have fokus på det, der foregår I “læringsrummet” og sikre, at lærerne har god tid til at forberede sig – undervisning af høj kvalitet kræver forberedelse.

 

Vi skal være opmærksomme på, det gælder både jer som forældre og os som skole, at alt forskning viser, at høje forventninger til eleverne får dem til at stræbe højere. Den vigtigste enkeltfaktor for at lære noget er elevernes egen forventning til deres succes. Vi garanterer, at vi som skole også fra august 2014 er meget bevidste om, at den enkelte elevs læring i sidste ende afhænger af den enkelte lærers entusiasme og vilje.

 

Vi glæder os til nyt spændende skoleår 2014/2015 - til et godt, konstruktivt og idérigt samarbejde, hvor det enkelte barn er i centrum.

 

Med venlig hilsen
Skolens ledelse