Bestyrelsens beretning 19/20

 

 

Formandens beretning 2020 

 

Kære allesammen, 

Velkommen til årets ordinære generalforsamling på RpR. Som I alle ved, skulle generalforsamlingen have været afholdt tidligere på året, i maj måned, men den meget specielle situation vi alle har befundet os i de seneste måneder har forhindret dette. 

 

Skal jeg sammenfatte mit indtryk af perioden siden maj måned 2019 hvor vi senest var samlet til ordinær generalforsamling, er der vel to delperioder der klart skiller sig ud. Perioden frem til februar måned i år var et godt og på mange måder et helt ”normalt” skoleår. Perioden siden da, har til gengæld budt os alle og resten af verdens befolkning på udfordringer vi aldrig før har prøvet, og som vi alle havde meget begrænsede forudsætninger for at håndtere optimalt. 

 

I perioden frem til februar i år, var der her på skolen fortsat fuldt fokus på ansvarlig ledelse, høj faglighed og en fuld fokus på elevernes uddannelse og dannelse. Den nye ledelsesgruppe omkring Lotte var på plads ved indgangen til skoleåret 19/20. Ledelsen gennemførte en række projekter med det formål løbende at højne standarden af undervisningen, sikre at lærerkollegiets arbejdsvilkår og - ansvarsområder er tidssvarende samt at fremtidssikre skolens forretningsgrundlag. En række juridiske forhold kom også endeligt på plads, herunder nye tidssvarende vedtægter som vedtaget på forårets to generalforsamlinger i 2019. 

 

Ledelsen og bestyrelsen havde hele perioden stærkt fokus på udviklingen i vikar-situationen, og ledelsen arbejdede hele perioden målrettet på at nedbringe antallet af vikartimer og samtidig forbedre kvaliteten af de vikartimer der altid vil være. 

 

Et andet fokusområde har været skolens markedsføring såvel i Hørsholm kommune som i den tilgrænsende Rudersdal kommune. Markedsføring har ikke tidligere været prioriteret, men baseret på en række henvendelser fra interesserede forældre har ledelsen nu iværksat en plan for en mere struktureret tilgang til oplysning om og markedsføring af skolens værdier, og således aktivt påvirke skolens fremtidige rekrutteringsgrundlag. 

 

Herudover påbegyndte ledelsen allerede inden sommerferien sidste år, i samarbejde med lærerkollegiet og bestyrelsen, arbejdet med en 5-årig strategi der skal føre RpR endnu stærkere ind i fremtiden, med fortsat fokus på faglighed, trivsel og gensidig respekt mellem alle skolens interessenter, dvs. elever, lærere og pædagoger, forældre, ledelsen og bestyrelsen. Arbejdet blev under ledelse af en gruppe bestående af repræsentanter for ledelsen og bestyrelsen gennemført i tæt samarbejde med lærerkollegiet, som i flere seancer deltog i brain-storming omkring udformningen af skolens værdier, vision, mission og strategi. Arbejdet har af indlysende årsager været på hold de seneste måneder, men vil blive genoptaget så snart det findes muligt og forsvarligt. 

 

I september måned gennemførtes skolens Markedsdag, som endnu engang – trods frekvente regnbyger – blev en stor succes, og denne gang ovenikøbet resulterede i at RpR kunne donere et pænt beløb til Hospitalsklovnene, som kvitterede med arrangementer for eleverne. Også den traditionelle November-uge var fantastisk, denne gang med en formidabel musical-opsætning som det helt centrale element. 

 

I den forbindelse kan jeg meddele, at bestyrelsen har besluttet, at årets markedsdag ikke som normalt vil blive afholdt i september, men forhåbentligt på et senere tidspunkt når tingene i højere grad vender tilbage til normalen – muligvis sammen med November-ugen, afhængig af tingenes tilstand til den tid. 

 

Som et sidste kapitel i den mere ”normale” periode af skoleåret, nåede vi heldigvis at afholde RpR’s 100-års jubilæum den 2. marts. Fokus var naturligvis på eleverne, med mange gode tiltag og events i dagene omkring fødselsdagen, men også forældre, tidligere elever og andre voksne med tilknytning til skolen fik muligheden for at deltage i fejringen, da skolen afholdt en yderst velbesøgt aften her i store hal. Lærer-bandet underholdt, og en række talere fokuserede på RpR’s historie og status i dag. Det var så – in hindsight – sidste gang i lang tid vi mødtes og krammede, gav hånden og i det hele taget kunne omgås på den måde som vi opfattede som ”helt normalt”. 

 

Kun en uges tid efter fødselsdagen, ændrede hverdagen sig nemlig ganske pludseligt, uforudsigeligt og meget brat for os alle. Også skolegangen blev påvirket, og det er vel fair at sige at vi befandt os i helt nyt territorie. Heldigvis var skolens daglige ledelse på forkant med udviklingen, og var allerede inden den egentlige nedlukning af Danmark iværksattes, klar med planer for hvordan traditionel undervisning bedst og hurtigst muligt kunne konverteres til fjernundervisning. I løbet af foråret formåede skolens ledelse og personale ikke alene at gennemføre fjernundervisning, men tillige at højne kvaliteten heraf løbende, i takt med at de involverede parter blev stadig mere fortrolige med den nye virkelighed og de nye muligheder. Generelt blev skolens fjernundervisning meget positivt modtaget blandt såvel elever som forældre, uanset at såvel elever som lærere oplevede en for dem helt og aldeles ny hverdag, med mange nye forhold at vænne sig til. Skolen havde i hele forløbet fokus på højest mulig faglighed og trivsel for eleverne, men det siger sig selv at der har været forskelle på den oplevede undervisning på tværs af klasserne, ligesom det generelt opleves at kvaliteten blev højnet i løbet af perioden med fjernundervisning, i takt med at såvel lærere som elever fandt sig bedre og bedre til rette i den nye virkelighed. 

 

Efter påske blev skolen gradvist genåbnet. Først kom de yngste årgange i gang medens de ældre klasser fortsat gennemførte fjernundervisning. Ledelsen havde dygtigt planlagt at eleverne afleveredes og afhentedes i hold, samt at forældrene om morgenen sagde farvel uden for skolen, hvilket gjorde aflevering og afhentning meget mere smidig end normalt. I midten af maj måned kunne også de ældste klasser genoptage undervisningen på skolen, igen med meget præcise retningslinier for aflevering og afhentning. Herudover indgik ledelsen en aftale med Rungstedgaard omkring afholdelse af årsprøver for de ældste elever på kursuscenteret, hvilket gav de fornødne ekstra lokaler til, at såvel undervisning som årsprøver kunne finde sted. 

 

Bestyrelsen har forud for generalforsamlingen modtaget en række spørgsmål primært vedrørende lån i skolens faste ejendom. Helt tilbage i 2009 indgik den daværende bestyrelse en SWAP-aftale i forbindelse med byggeriet af 09-bygningen. Allerede ved udgangen af 2011 var der et tab på 11,7 mio.kr. på kontrakten, så det tab ligger langt tilbage i tiden. 

 

I 2018 initierede den daværende bestyrelse en afvikling af swap- aftalen og omlægning til et fastforrentet 2% lån med 30-årig løbetid. Omlægningen blev gennemført 31/3 2019, og i den forbindelse blev der udarbejdet en ekstern vurdering af ejendommen. Ejendommen blev ud fra et forsigtighedsprincip opskrevet til 80% af den eksterne vurdering, for at give et mere retvisende billede af skolens værdier. 

 

Tabene på SWAP-aftalen er over årene løbende afspejlet i regnskaberne under posten ”Realkreditgæld”, og forpligtelsen er således reelt ikke ændret som følge af omlægningen. Af regnskabstekniske årsager skal tabet realiseres over driften, hvilket derfor skete i 2019. SWAP-aftalen har formentligt i en periode efter aftalens indgåelse medført lavere renteomkostninger for skolen, men dispositionen 2009 må siges at have været meget ugunstig for skolen. 

 

Den nuværende bestyrelse har med virkning pr. 30/6 2020 konverteret lånet ned i et 1% lån hvilket har reduceret finansieringsomkostningen med 1,3 millioner kr. årligt svarende til en besparelse på ca. 60% - trods et højere lånebeløb - og dermed forbedret skolens drift og løbende likviditet. Bestyrelsen har valgt fast og ikke variabel rente, idet det er bestyrelses holdning, at en institution som RpR ikke bør spekulere i renteudviklingen. Renten bør sikres længst muligt med mulighed for udnyttelse af konverteringsmuligheder, når det vurderes økonomisk fordelagtigt. 

 

Endelig er der rejst et spørgsmål omkring ledelsesskiftet i 2018, hvortil bestyrelsen blot bemærker at disse forhold er belyst i 2018- regnskabet og indgik i beretningen på den ekstraordinære generalforsamling i februar 2019. 

 

For det netop påbegyndte skoleår ønsker bestyrelsen at der fortsat levnes ledelsen ro til at udvikle skolen bedst muligt, og fortsat have fuld fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel. Det kræver at vi forældre udviser fortsat tillid til ledelsen, og lader ledelsen få arbejdsro til at håndtere skolens daglige udvikling. 

 

Vi fra bestyrelsen skal nok være inde over tingene på vegne alle os forældre, og så har vi alle som forældre også et ansvar for at sikre en god hverdag for lærerne og bakke op om det vigtige arbejde, de hver dag gør for vores børn. Det er vigtigt, at denne opbakning også kommer til udtryk gennem vores adfærd og tone over for lærerne. 

 

Bestyrelsen afholdt i løbet af seneste skoleår en række dialog møder, hvor interesserede forældre havde mulighed for at møde op og stille spørgsmål til bestyrelsen. Efter pæn interesse på de første møder efter den mere turbulente periode, har det på det seneste været småt med deltagelsen, og bestyrelsen forventer derfor kun at gennemføre ét eller to møder i det kommende skoleår. De af jer der ønsker at være så velunderrettede som muligt, opfodres til at møde op til disse dialogmøder, og det næste afholdes tirsdag den 10. november kl. 18. 

 

Nu går vi i gang med et nyt og spændende skoleår, uden helt at vide i hvor høj grad Covid-19 situationen vil påvirke dette. Såvel skolens ledelse, lærerkollegiet og bestyrelsen vil fortsat have stærkt fokus på den bedst mulige tilrettelæggelse og gennemførsel af skolegangen, under de rammer skoleåret nu engang vil vise sig at byde på. 

 

Senere i dag er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. De fleste medlemmer genopstiller, men et bestyrelsesmedlem, Gitte Braginski, og én suppleant, Jesper Salskov, genopstiller ikke. Til disse to vil jeg gerne på vegne hele bestyrelsen og skolen sige en meget stor tak, for det enorme arbejde I hver især har lagt i bestyrelsen. I har på hvert deres område været omdrejningspunktet og initiativtageren til en række for skolen meget vigtige tiltag. Tak til jer begge! 

 

En stor tak fra bestyrelsen skal også lyde til skolens ledelse og ansatte for en kæmpe indsats i tiden der er gået – ikke mindst i det mildest talt turbulente forår der er gået. Og en stor tak ligeledes til forældrekredsen der i det store og hele har bakket stærkt op om skolen – også det håber vi vil fortsætte i det kommende skoleår. Endelig også en stor tak til mine øvrige kolleger i bestyrelsen, som hver især har lagt mange værdifulde timer i bestyrelsesarbejdet. 

 

Tak for ordet! 

---oOo---