Privatlivspolitik

  

På Rungsted private Realskole respekterer vi privatliv og behandler personlige oplysninger med respekt.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine og dit barns rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine og dit barns personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Rungsted private Realskole

Vallerød Banevej 23

2960 Rungsted Kyst

CVR nr.: 669888 13

Tlf. nr.: +45 45 86 32 81

Email: post@rpr-skole.dk

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser vedrørende vores behandling af dine persondata, skal du kontakte skolens ansvarlige for databeskyttelse, som er Merete Garbrecht på persondata@rpr-skole.dk eller telefonisk via skolens hovednummer.

 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger

 

Vi behandler dine og dit barns oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud. 

Vi tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

 

 

Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

Eksempler på almindelige personoplysninger

 • Stamdata/kontaktoplysninger, herunder CPR-nummer
 • Portrætbillede (til identifikation – ikke offentliggørelse).
 • Brugernavn til skolens IT-systemer.
 • Oplysninger om tilmeldinger, indskrivninger
 • Skema og fraværsoplysninger.
 • Opnåede karakterer, kompetence- og læringsmål, certifikater og beviser.
 • Dokumentation for elevnotater, herunder udstedte advarsler og individuelle handlingsplaner.
 • Evt. statsborgerskab ved studierejser til udlandet.
 • Afgangsårsag ved gennemførelse eller afbrydelse af uddannelse.

 

Eksempler på følsomme personoplysninger

 • Dokumentation for ansøgning og tildeling af socialpædagogisk støtte.
 • Helbredsmæssige oplysninger, handicap, allergier, særlige fødevarepræferencer og lignende 
 • Brug af foto på hjemmeside, sociale medier og trykt materiale.
 • Oplysninger ifm. aftale om pædagogisk psykologisk rådgivning.

Følsomme personoplysninger registres ikke på alle elever, men kun på de elever hvor det har relevans og efter den pågældende elevs særlige samtykke. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

 

 

Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for. 

Vi videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivningen og det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af skolens pligter som uddannelsesinstitution. Eksempelvis oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet. 

 

 

Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

Den registreredes rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Skolen har pligt til at underrette Datatilsynet i tilfælde af spild eller eksponering af persondata. Hvis data er er blevet genstand for et brud på skolens datasikkerhed, skal den registrerede bruger også underrettes

 

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

 

Ekstern databehandling

Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandørenSe vores oversigt over databehandlere her >